تبلیغات
هیئات و مجامع مذهبی نیشابور - در سالروزورود ولی نعمت مان آقا امام رضا(ع)به نیشابورحضور یکپارچه مساجدوهیئات دردعای ندبه هیئت رزمندگان اسلام باسخنرانی آیت الله رئیسی درجوارامام زاده محروق موردانتظارمیباشد(شورای هیآت مذهبی)