تبلیغات
هیئات و مجامع مذهبی نیشابور - هیئت های مذهبی برگزارکننده نماز ظهر عاشورا در نیشابور توسط هیئات ومجامع مذهبی نیشابور تقدیر شدند.